College van Kerkrentmeesters

IBAN: NL50 RABO 0324 1510 39

 

College van Diakenen

IBAN: NL32 RABO 0328 0278 71

 

ANBI gegevens

Hervormde Gemeente Hellouw

ANBI

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Hellouw

Sinds 1 januari 2008 kent Nederland een regeling voor “Algemeen Nut Beogende Instellingen” (ANBI). De Protestantse Kerk in Nederland en haar zelfstandige onderdelen, zoals plaatselijke gemeenten en diaconieen zijn “ANBI”; dit is zo geregeld in een zogenaamde groepsbeschikking.

 

Ook instellingen die tot de invloedsfeer van een kerkgenootschap behoren kunnen onder een groepsbeschikking vallen, mits ook deze een algemeen nuttige doelstelling hebben.

 

Voordelen van deze ANBI-status zijn o.a. dat giften door de gever mogen worden afgetrokken bij de inkomstenbelasting (tegen de daarvoor geldende voorwaarden) en dat de ontvangende ANBI instelling (zoals de gemeente en de diaconie) over ontvangen giften, erfstellingen en legaten geen schenk– of successiebelasting hoeft te betalen.

 

In november 2007 werd een convenant gesloten tussen de samenwerkende nederlandse kerken (het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken - CIO) en de belastingdienst. De Protestantse Kerk in Nederland is een van de 31 kerkgenootschappen die in het CIO deelneemt. (voor een overzicht van de CIO leden zie www.cioweb.nl) In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het toezicht op en het toepassen van de ANBI-regelingen op de kerkelijke instellingen. 1 a 2 keer per jaar overleggen CIO en belastingdienst over de uitvoering van dit convenant.

 

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Al deze gegevens kunt u vinden achter de knoppen rechts op deze pagina.